ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

               โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2508  โดยนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ  กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรที่ดินเนื้อที่ 75 ไร่ 3 งาน  90  ตารางวา ตั้งอยู่ที่  กิโลเมตรที่ 15  ถนนอุดร - เลย  ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ด้วยความต้องการช่วยเหลือบุตรหลานของสมาชิกนิคมฯ  ให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาให้มากขึ้น โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ เป็นโรงเรียน
แบบสหศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนายอนันต์ มาศยคง  เป็นครูใหญ่
คนแรก ในระยะแรกกรมประชาสงเคราะห์ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณกับกระทรวงศึกษา โดยให้ดำเนินงานจัดการศึกษาในด้านต่างๆ

               ปี  พ.ศ.  2521 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ตามชื่อตำบลที่ตั้งและเป็นเกียรติแก่ตำบลที่ตั้ง  รวมทั้งไม่ให้เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งอยู่ในเขตใกล้เคียง
               ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสนองรับความต้องการของชุมชนและให้นักเรียนมัธยมต้นได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมด้วย
               ปีการศึกษา  2529 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรียนฟรี  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนร้อยละ 95  และได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียนมัธยมที่บ้านกุดลิงง้อ  ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
               ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาของกรมสามัญศึกษา  ปีงบประมาณ 2529 - 2540  ตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระยะที่ 8  (พ.ศ.2540 - 2544)  

   ปี พ.. 2546  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  พุทธศักราช 2546 ใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,   และในปี .ศ. 2547  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5  และปี 2548 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  6  จนครบทุกชั้นเรียน

          วันที่  7  กรกฎาคม  2546  รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยให้รวมการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีสังกัดเดียวกัน โดยโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546

ปี พ.. 2551 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  พุทธศักราช 2553  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2553 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

1 ตุลาคม  2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) โดยให้แยกการบริหารจัดการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20

              ปัจจุบัน มีนายอดุลย์  สุปัญญา  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 ชำนาญการพิเศษ