ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

             สถาบันสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างองค์ความรู้  เทียบเคียง มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

 

 

ฟ้า

ขาว 

คำขวัญ

 

ขยัน   ประหยัด   ซื่อสัตย์   เรียนดี   มีวินัย

 

 

 

 

ปญญา   โลกสฺมึ   ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก