ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธ์กิจ (Mission)

1.  ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพสอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น

2.  ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

3.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

4.  ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา

5.  ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย (Objective)

1.           มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับอาชีพท้องถิ่น

2.           ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น

3.           นักเรียนมีทักษะอาชีพ และนำไปใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ

4.           นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถลดภาระของผู้ปกครอง

5.           โรงเรียนมีระบบสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนรู้

6.           ครูได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.           นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ และมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้

8.           นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวัย

9.           นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า