ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
สถาบันสูงค่าน่านิยม
นามนิคมสงเคราะห์วิทยา
ล้วนดีเด่นเชี่ยวชาญการวิชา
การกีฬาเลื่องลือชื่อเกรียงไกร
 
ร่วมประสานสมัครสมานสามัคคี
มุ่งทำดีด้วยมีระเบียบวินัย
ทำทุกสิ่งจริงจังและจริงใจ
ปัญญาไวเป็นตัวอย่างสร้างสังคม
 
ใต้ร่มธงฟ้าขาวเราเทิดทูน
ก่อเกียรติคุณก้องนามอร่ามสม
มีคุณธรรมจรรยาน่าชื่นชม
นามนิคมสงเคราะห์เลิศประเสริฐทวี
 
น.ส.ว. เราบูชาศรัทธามั่น
ร่วมใจกันหมายมุ่งผดุงศักดิ์ศรี
ให้สถิตสถาพรทั้งตาปี
นิคมนี้ยิ่งใหญ่ในอุดร