ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559)

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.79 KB