ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑  และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๒๗ -  มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ  อาคาร ๒  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   รับนักเรียน      จำนวน  ๑๒๐   คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   รับนักเรียน      จำนวน  ๘๐   คน

รายงานตัว และรับมอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น.  ณ  อาคาร  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น.  ณ  อาคาร ๒  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา คุณสมบัติ
๑.  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

        ๒. ไม่จำกัดอายุ และเป็นโสดเอกสารการรับสมัคร
.  ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๔   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

        ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร)   ทั้งของผู้สมัคร  , บิดา – มารดา และผู้ปกครอง

        ๓.  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓   หรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม  ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

.  รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 432 ครั้ง