ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชัชวาล อนันตปัญญาสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลลิตา พรมเขต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1