ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกอร ไชยกว้าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพัฒตา ภูสอดสี
ครู คศ.3

นางโอเรส กันเมล์
พนักงานราชการ