ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกอร ไชยกว้าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์