ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกกร ทองมาศ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอัฉริยะวัฒน์ พงษ์เมธา
ครูผู้ช่วย