ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรติ จันทรสุริยะศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบำรุง ศรีษะภูมิ
ครู คศ.3

นางชนิภา ลายแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1