ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบำรุง ศรีษะภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนิภา ลายแก้ว
ครู คศ.3