ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรติ จันทรสุริยะศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ