ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิธร อินทราภา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ