ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่พันตรีชูชัย กิจจงเจริญยิ่ง
ครู คศ.3

นายชาติเจริญ แก้วมณี
ครู คศ.3

นางสาวพิณทิพย์ กิจจงเจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ