ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภัทรมน ไกรศรีทุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1