ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภัทรมน ไกรศรีทุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่พันตรีชูชัย กิจจงเจริญยิ่ง
ครู คศ.3

นายชาติเจริญ แก้วมณี
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิณทิพย์ กิจจงเจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2