ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยโทวิชาญชัย ฤทธิ์มหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจีรินันท์ ปราชญ์ศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรสุดา ก่นโคกกรวด
ครูผู้ช่วย