ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจีรินันท์ ปราชญ์ศิลป์
ครู คศ.3

นางลำพูน พรหมสิทธ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยโทวิชาญชัย ฤทธิ์มหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ